پارک های علم و فناوری زیر مجموعه وزارت علوم تحقیقات و فناوری میباشند.

شرکت آراد صنعت ستاره یزد توانسته است در زمینه طراحی و ساخت عملگر شیر برقی  ( مشاوره ، پژوهش و خدمان مهندسی در حوزه فوق )

مجوز فعالیت و استقرار در پارک علم و فناوری اقبال  را در فروردین سال 1400 کسب نماید .