نمونه ای از نصب عملگر برقی بر روی شیر صنعتی Butterfly valve
نمونه ای از نصب عملگر برقی بر روی شیر صنعتی Globe valve