پروانه بهره برداری شرکت آراد صنعت ستاره یزد از سازمان صنعت معدن تجارت استان یزد

این واحد تولیدی در سال 1396 راه اندازی شد و این پروانه جهت تولید انبوه عملگر الکتریکی انواع شیر صنعتی اعطا گردید .