برج جهان شهر کرج

در این پروژه با استفاده از شیر های برقی (عملگر برقی) جهت کنترل آب ورودی خروجی برج های خنک کننده ساختمان استفاده شده است .

به نحوی که در فصل تابستان میتوان با کنترل دبی آب ورودی خروجی چیلر ها با استفاده از شیر برقی دمای ساختمان را به صورت هوشمند کنترل نمود .

این پروژه در سا ل1397 اجرا شده و اکنون د رحال بهره برداری است